VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro zpřístupnění digitálního obsahu -videa Jóga VIRTUAL

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi objednateli a uživateli videí JÓGA VIRTUAL, tj. digitálního obsahu (dále jen „videa“) a Poskytovatelem - společností Energy Media s.r.o., se sídlem Praha 2, Šmilovského 2289/ 18, PSČ 12000, IČ: 09285865, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C, spisová značka 333868/MSPH  Městký soud v Praze, která vykonává majetková autorská práva k videím (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatelem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala videa - digitální obsah způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
 3. Uživatelem se rozumí osoba, které bude zpřístupněn digitální obsah, tj. bude oprávněna sledovat videa na internetových stránkách www.jogavirtual.cz přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele.

 

II. Objednávka videa, uzavření smlouvy

Verze videa:

 • Digitální obsah zpřístupněný na internetových stránkách Poskytovatele
 • Periodicita: měsíční

Objednávka videa:

Vzniká na základě dobrovolného objednání zájemcem, dle zvolené četnosti:

ČR i SR:

 • Objednávka na www.jogavirtual.cz - vyplnění registračního formuláře

 

Zpřístupnění videa JÓGA VIRTUAL zajišťuje:

ČR i SR: Energy Media s.r.o.

 

Četnost a ceny tarifů Jóga Virtual zpřístupnění videa:

Tarif Jóga Virtual BASIC 

 • 3 měsíce 550 Kč
 • 6 měsíců 850 Kč
 • 12 měsíců 1250 Kč

Tarif Jóga Virtual TOP

 • 6 měsíců 1550 Kč
 • 12 měsíců 1850 Kč

Tarif Jóga Virtual ALL INCLUSIVE

 • 12 měsíců 2350 Kč 

Tarif Jóga Virtual STUDENT 

 • 6 měsíců 990 Kč 

Obsahy jednotlivých tarifů ZDE.

 

Předplatitele Jóga Dnes a členové Energy Studií

 • Aktivní předplatitelé časopisu JÓGA DNES (tištěná a elektronická verze) mají zpřístupnění videa JÓGA VIRTUAL BASIC zdarma v rámci a po dobu svého aktivního a platného předplatného. Četnost videí měsíčně není stanovena přesným počet. Pohybuje se od 1 do 4 videí. 
 • Aktivní členové Energy Studií Praha mají zpřístupnění videa JÓGA VIRTUAL zdarma v rámci a po dobu svého aktivního a platného členství v Energy Studiích. Četnost videí měsíčně není stanovena přesným počet. Pohybuje se od 1 do 3 videí. 

Aktivním a platným členstvím se rozumí stav, kdy v době objednání zpřístupnění videa JÓGA VIRTUAL je předplatné časopisu, nebo členství v Energy Studiích řádně uhrazeno.

Při ukončení předplatného časopisu, nebo členství Energy Studiu (pokud není splněna nadále alespoň jedna z těchto podmínek) dochází k datu ukončení předplatného časopisu či členství i k ukončení zpřístupnění videa.

Na všechny takto učiněné objednávky se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 1. Objednatelem videa může být pouze osoba starší patnácti let plně způsobilá k právním úkonům. Zpřístupnění videa může objednatel objednat i ve prospěch třetí osoby.
 2. Akceptování objednávky videa provedenou prostřednictvím objednávkového formuláře či přes e-mail bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři či na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka doručena (dále jen „odpovědní zpráva“).
 3. Poskytovatel není povinen v odůvodněných případech akceptovat objednávku objednatele a o této skutečnosti je objednatele povinen vyrozumět.
 4. Objednatel je srozuměn s tím, že údaje poskytnuté při objednání videa mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IV. níže.
 5. Aktuální cena zpřístupnění videa a jeho varianty jsou uvedeny vždy na internetové stránce www.JOGAVIRTUAL.CZ. Cena zpřístupnění videa a jeho varianty mohou být Poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele přitom platí vždy cena a varianty uvedené na internetové stránce www.jogavirtual.cz v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění videa.
 6. Provedením objednávky objednatel akceptuje tyto obchodní podmínky Poskytovatele a dále cenu, variantu a dobu objednaného zpřístupnění videa. Odeslaná či telefonicky učiněná objednávka zpřístupnění videa je závazná. V případě žádosti o ukončení přístupu k video obsahu dříve, než vyprší příslušné období, které objednatel zvolil, nevzniká nárok na dobropisování jakékoli částky. Pokud je k objednávce nabízen určitý benefit, vztahuje se pouze na nové uživatele. V případě vyčerpání nabízeného benefitu je Poskytovatel oprávněn nahradit jej jiným benefitem.
 7. Závazek Poskytovatele z kupní smlouvy je podmíněn zaplacením ceny videa. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik připsání ceny za zpřístupnění videa na účet Poskytovatele. Od momentu zaplacení vznikají mezi objednatelem, uživatelem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že video není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Poskytovatelem, je-li v písemné podobě, archivována v elektronické formě po dobu nezbytnou ke splnění závazku z této smlouvy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 9. Před vyčerpáním doby trvání smlouvy může být objednatel a uživatel videa na nadcházející vyčerpání doby platnosti zpřístupnění videa adekvátně upozorněn a informován o dalších možnostech obnovy zpřístupnění videa.

III. Podmínky platby, dodací lhůty

1. Objednatel si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba  za zpřístupnění videa provedena.  

2. Platba se provádí:

a) bezhotovostním převodem – objednatel nebo jím pověřená osoba zašle příslušnou cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele pod variabilním symbolem, který mu je sdělen spolu s dalšími platebními údaji v e-mailu, který obdrží.

b) platební kartou

3. Zpřístupnění digitálního obsahu, tj. sledování objednaného videa bude možné po připsání příslušné ceny na bankovní účet Poskytovatele.

 

 IV. Reklamace

 1. Zákonná práva spotřebitelů dle občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena. Není-li video na stránkách Poskytovatele řádně zpřístupněno, je možné reklamovat na emailové adrese: virtual@jogadnes.cz.

 

V. Odstoupení od smlouvy

Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu - videa Jóga VIRTUAL, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednateli (uživateli) umožněno čerpat produkt dle této smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné 29.06.2020. Poskytovatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení jejich účinnosti a jejich nahrazení novými obchodními podmínkami, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy týkající se předplatného uzavřené před účinností nových obchodních podmínek.
 2. Zvláštní ujednání mezi objednatelem či předplatitelem a Poskytovatelem odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

 

Energy Media s.r.o.                                                                                              V Praze, 29.06.2020

Energy studio virtual
JógaMarket
Power Yoga Akademie
Jóga Dnes virtual